- Thassos grecki

Frakcje:
4 – 8 cm;
1500 zł /tona